Mẫu đề cương cơ sở lý thuyết luận văn kế toán quản trị chi phí

Bạn đang ngán ngẩm với bài luận văn kế toán quản trị chi phí? Trong bài viết này, Luận Văn Việt  chuyên viết luận văn tốt nghiệp sẽ chia sẻ đến bạn mẫu đề cương phần cơ sở lý thuyết. Hi vọng, bạn sẽ có thể tự làm bài luận văn của mình một cách dễ dàng.

Mẫu đề cương cơ sở lý thuyết luận văn kế toán quản trị chi phí
Mẫu đề cương cơ sở lý thuyết luận văn kế toán quản trị chi phí

1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

1.1. Khái niệm quản trị chi phí kinh doanh 

Quản trị chi phí kinh doanh là quá trình phân tích, tập hợp, tính toán và quản trị các chi phí kinh doanh phát sinh trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (dịch vụ) nhằm cung cấp thường xuyên các thông tin về chi phí kinh doanh đảm bảo độ chính xác cần thiết làm cơ sở cho các quyết định quản trị doanh nghiệp. 

Quản trị chi phí kinh doanh nhằm cung cấp thông tin về chi phí kinh doanh để mỗi tổ chức thực hiện chức năng quản trị yếu tố nguồn lực tiêu dùng cho các hoạt động, nhằm xây dựng kế hoạch, kiểm soát, đánh giá hoạt động và ra các quyết định hợp lý. 

1.2.  Vai trò của quản trị chi phí trong doanh nghiệp 

Quản trị chi phí giúp doanh nghiệp có thể cải thiện chất lượng sản phẩm hay dịch vụ của mình mà không làm thay đổi chi phí, giúp doanh nghiệp tập trung năng lực của mình vào các điểm mạnh. 

Quản trị chi phí giúp người ra quyết định nhận diện được các nguồn lực có chi phí thấp trong việc sản xuất và cung ứng hàng hóa, dịch vụ. 

Mẫu đề cương cơ sở lý thuyết luận văn kế toán quản trị chi phí
Mẫu đề cương cơ sở lý thuyết luận văn kế toán quản trị chi phí

2. PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 

2.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động

  • Chi phí sản xuất 
  • Chi phí ngoài sản xuất

2.2. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí

– Biến phí 

Biến phí tỷ lệ 

Biến phí cấp bậc 

– Định phí 

Định phí bắt buộc 

Định phí tuỳ ý 

– Chi phí hỗn hợp 

2.3. Phân loại chi phí phục vụ cho việc ra quyết định

  • Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp 
  • Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được 
  • Chi phí tránh được và chi phí không tránh được 
  • Chi phí chênh lệch 
  • Chi phí cơ hội 
  • Chi phí chìm 

3. NỘI DUNG QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

3.1. Hoạch định chi phí trong doanh nghiệp 

Hoạch định là xây dựng các mục tiêu phải đạt được cho từng giai đoạn công việc cụ thể, vạch ra các bước, phương pháp thực hiện để đạt được các mục tiêu đó. 

– Lập phương án tổ chức sản xuất 

Công tác tổ chức sản xuất là việc làm đầu tiên của quá trình tổ chức sản xuất, nó chính là việc hoạch định những giải pháp trên những điều kiện cho phép về kết cấu kỹ thuật, điều kiện thời tiết khí hậu, thời gian, về phương pháp kỹ thuật, khả năng cung cấp vật tư, về lao động, tài chính,… nhằm mục tiêu tổ chức quá trình sản xuất hiệu quả nhất. 

– Lập dự toán chi phí 

Dự toán là quá trình tính toán chi tiết cho kỳ tới, nhằm huy động và sử dụng các nguồn lực theo các mục tiêu kế hoạch đề ra trong từng thời kỳ cụ thể. Lập dự toán chi phí SXKD là việc lập dự kiến chi tiết những chỉ tiêu trong hệ thống quá trình SXKD của doanh nghiệp trong từng kỳ. 

Dự toán chi phí NVL trực tiếp được tính căn cứ vào định mức tiêu hao NVL và đơn giá dự toán của NVL. 

Dự toán chi phí NCTT được tính trên căn cứ đơn giá tiền lương được xây dựng cho từng sản phẩm và sản lượng sản phẩm dự kiến sản xuất trong kỳ. 

Dự toán chi phí SXC bao gồm dự toán biến phí SXC và dự toán định phí SXC. 

Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN 

Tương tự như chi phí SXC, chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN có thể chia thành biến phí và định phí. 

Dự toán chi phí tài chính 

3.2. Tổ chức thực hiện chi phí 

Tập hợp và tính chi phí sản phẩm theo theo phương pháp truyền thống 

Tính chi phí sản phẩm theo quá trình hoạt động (ABC –Activity Based Costing) 

3.3. Lãnh đạo chi phí 

Khi chúng ta so sánh giữa kết quả đạt được với chi phí thực hiện sẽ có khái niệm hiệu quả hoạt động.

Hiệu quả = Kết quả – chi phí 

Hiệu quả sẽ tăng khi tăng kết quả với chi phí không đổi hoặc giảm chi phí mà vẫn giữ nguyên kết quả. Muốn đạt được cả hai điều đó đòi hỏi phải biết cách quản lý chi phí. 

Để đánh giá hiệu quả hoạt động, các nhà quản trị chi phí có thể lập các báo cáo kết quả kinh doanh. 

3.4. Kiểm soát chi phí 

Kiểm soát chi phí NVL trực tiếp 

Kiểm soát chi phí NCTT 

Kiểm soát chi phí SXC 

Kiểm soát CPBH và chi phí QLDN 

3.5.  Ra quyết định quản trị 

Phân tích thông tin chi phí 

Thông tin chi phí thích hợp hỗ trợ cho các nhà quản trị trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh. Quá trình ra quyết định là việc lựa chọn từ nhiều phương án khác nhau với rất nhiều thông tin của kế toán, trong đó thông tin về chi phí luôn rất quan trọng trong các quyết định ngắn hạn. 

Phân tích chi phí theo các trung tâm chi phí 

– Đối với trung tâm cung ứng

– Đối với trung tâm sản xuất 

– Đối với trung tâm tiêu thụ 

– Đối với trung tâm quản lý 

– Đối với trung tâm đầu tư  

Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – sản lượng – lợi nhuận 

Các quyết định về giá bán dựa trên chi phí  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Trong chương 1, luận văn đã tập trung nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị chi phí trong các DN sản xuất kinh doanh. Để đảm bảo tính hệ thống, luận văn đã phân tích vai trò của quản trị chi phí, KTQT và kế toán chi phí, cách phân loại chi phí trong SXKD. Trên cơ sở đó luận văn đã xác định nội dung của quản trị chi phí bao gồm hoạch định chi phí, tổ chức thực hiện chi phí, lãnh đạo chi phí, kiểm soát chi phí, ra quyết định quản trị. Những vấn đề đã nghiên cứu trong chương 1 của luận văn sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá thực trạng về quản trị chi phí tại công ty cổ phần đường Kon Tum. Từ đó tìm ra những giải pháp hoàn thiện công tác quản trị chi phí cho công ty cổ phần đường Kon Tum.
Từ khóa liên quan: luận văn thạc sĩ kế toán quản trị, luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí, ngành quản trị tài chính kế toán

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *